Tilsynet omfatter alle former for dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering.

Dette mini tilsyn gennemføres for at sikre alle dagtilbud har haft gennemført det lovpligtige del af tilsynet indenfor de seneste to år. Fremadrettet vil tilsynskonceptet, der er vedtaget (KIDS og tilsynsmodellen i Helsingør) erstatte dette mini tilsyn.

Læsevejledning

Der er tale om et anmeldt tilsyn gennemført af Center for Dagtilbud, Skoler og Fritid. Tilsynet er varslet i forvejen. Tilsynet gennemføres dialog baseret og varer ca. 1½ time. Grundlaget for samtalen er:

  • Den del af tilsynsrapporten som dagtilbuddet på forhånd har udfyldt
  • Dagtilbuddets pædagogiske læreplan

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt sender tilsynsrapporten til dagtilbudslederen ca. 3 uger forud for tilsynet. Dagtilbudslederen udfylder 1. del af tilsynsrapporten og har denne med til tilsynet. Hvis der er bemærkninger til selvudfyldningsskemaet bringes de i spil under tilsynssamtalen og noteres af konsulenterne, der udfører tilsynet i denne rapport.

Rapporten indledes med en opsamling fra sidste tilsyn efterfulgt af en samlet vurdering på nærværende tilsyn. Herefter følger en uddybning af vurderingerne for hver enkelt tema.

Center for Dagtilbud, Skoler og fritid arbejder med følgende vurderinger for tilsynet: 

  • Intet at bemærke
  • Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag til dagtilbuddet
  • Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som dagtilbuddet bør arbejde videre med
  • Indstilling til påbud er givet om forhold, som dagtilbuddet skal handle på, evt. på en nærmere beskrevet måde

 

Faktuelle oplysninger

Dagtilbuddets navn og adresse

Børnehuset Ålsgårde

Orøvej 11, 3140 Ålsgårde

Antal børn fordelt på vuggestue og børnehave

29 vuggestuebørn

37 børnehavebørn

Antal personale og uddannelsesniveau

1 leder (uddannet pædagog og diplom i ledelse)

8 uddannede pædagoger

8 pædagogmedhjælpere

2 vikarer og 2 køkkenpersonale 

Dato for tilsyn

20.11.2020 

Tilstede under tilsynssamtale

Leder: Pia Lykke Johansson

Områdeleder: Niels Brockenhuus

Tilsynet udført af

Områdeleder: Niels Brockenhuus 

Særlig information om tilsynets gennemførelse

Mini Tilsyn

  

Samlet konklusion fra tilsyn 2020

Nedstående er en opsamling af den samlede rapport 

                                          TEMA                          

INDSTILLING

Lovmæssige minimumskrav

Indstilling med bemærkning

Sikkerhed

Intet at bemærke

Personalet – organisering, kvalifikationer og trivsel

Intet at bemærke

Forældresamarbejde

Indgår ikke i mini tilsyn

Tværfaglig samarbejde

Indgår ikke i Mini tilsyn

Børnenes trivsel

Intet at bemærke

Den pædagogiske læreplan

Intet at bemærke

Evalueringskultur

Intet at bemærke

 

 

 

 

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

 Det vurderes, at Børnehuset Ålsgårde er et dagtilbud, der er veldrevet og hvor der er et stort fokus på de pædagogiske værdier.

DAGTILBUDDETS EGNE KOMMENTARER TIL RAPPORTEN 

  

  

1.      DEL

NEDENSTÅENDE UDFYLDES AF DAGTILBUDDETS LEDER OG SENDES TIL DEN TILSYNSFØRENDE KONSULENT SENEST 1 UGE INDEN TILSYNSSAMTALEN 

  

LOVMÆSSIGE MINIMUMSKRAV 

Sundhedsmæssigt tilsyn

Udført den

24.10.17 

Der skal udføres et nyt sundhedstilsyn, det rekvireres sammen med sundhedsplejersken. 

Økonomisk tilsyn

 

 

 

Udført den

11.02.20

Laves der månedlig status i NEM-Økonomi?

Ja

Bygningsmæssigt tilsyn

 

Udført den

Maj 2019

Legepladstilsyn 

 

Udført den

26.06.2019

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

 Lever op til de lovmæssige krav. Rekvirer sundhedstilsyn.

 Vurdering

Intet at bemærke

 

Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag

X

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med

 

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

 

 

  

SIKKERHED 

Førstehjælpskursus

Hvad er jeres procedure for at sende medarbejdere på førstehjælpskursus?

Vi får alle et 1. hjælps kursus hver 3. år. Sidste kursus var 10.09.2019

 

Procedure for opsyn med børn

 

 

Hvordan føres der opsyn med børn, der sover til middag?

Babyalarmer og kontinuerligt opsyn 

Hvordan er der opsyn med de steder, hvor børn leger alene?

-          Indendørs: Vi har runder ind til de rum, hvor børn kan lege alene. Den voksne holder visuelt opsyn. Det er kun de ældste børn, der får lov at lege på stuen, mens vi andre er ude, og kun max. 3 børn sammen.

-         Udendørs: Der er altid min. 2 voksne på legepladsen i børnehaven, således at der kan være opsyn i begge ender af legepladsen.

I vuggestuen er der altid voksne ude sammen med børnene. Vuggestuens legepladsområde er meget lille og let overskueligt.

Hvordan er proceduren, når I er på tur?

Vi går aldrig alene på tur med børn.

Vuggestuebørnene sidder i dobbeltklapvogne med max to børn gående ved siden af klapvognen – en på hver side. Således har den voksne 2 børn i klapvogn og max. to børn ”løse”, som holder i håndtaget på hver side af klapvognen.

I børnehaven går børnene to og to på række. En voksen går altid bag 2 børn, der går forrest, og en voksen går bagerst. Er det hele stuen der går på tur, følger alle 4 voksne med og fordeler sig jævnt mellem børnene.

Vi tager sjældent på ture med bus og tog, og hvis vi gør følger altid minimum 3 voksne med. 

Hvordan opbevarer I børnenes eventuelle medicin?

Vi har sjældent børn der bruger medicin, men når vi har ligger det i et køkkenskab i køkkenet. 

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

Ved alene leg skal der være opsyn med børnene således legen foregår trygt. Det er en vurdering af kontekst og børn om hvorvidt det kan foregå under trygge forhold.

 Vurdering

Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag

 

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med

 

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

 

 

PERSONALE – ORGANISERING, KVALIFIKATIONER OG TRIVSEL                                                                                                                                                                                           

Fordeling af pædagoger, medhjælpere samt pæd. assistenter.

(70-30)

Antal

Rød Stue: 2 pædagoger (68,5 t.) 2 medhjælpere (69 t.)

Gul Stue: 2 pædagoger (72 timer) 2 medhjælpere ( 72,5)

Grøn Stue: 2 pædagoger (65 t.) 2 medhjælpere (70 t.)

Blå stue: 2 pædagoger (72 t.) 2 medhjælpere (60 t.) 1 studerende (32,5 t.)

 Procentsatsen er for lav. Der er ansat flere personaler men andelen af pædagoger lav. 

Sygefravær inden for de sidste 12 måneder 

Procent

Korttid: 2%

Langtid: 2%

 

Personale udskiftning

Antal siden sidste tilsyn

Studerende

Antal siden sidste tilsyn

Vi har 1 studerende hele tiden 

Andre typer ansættelser

 

Antal og hvilke?

1 Hygiejnemedarbejder

2 Køkkendamer 

Journalisering

Hvilke procedure har I for journalisering af personalesager?

Verserende sager ligger på lederens H-drev.

Afsluttede sager arkiveres i Acadre.

Nyansættelser ligger i sikringsskab, indtil de er sikkert indlagt i systemet. Herefter arkiveres de på Acadre.

Kompetenceudvikling

 

Hvilke særlige kompetencer, efteruddannelser eller kurser har personalet?

2 personaler læreplansansvarlige

1 inklusionsvejleder

9 inklusionsuddannelse

1 AMR

2 praktikansvarlige

2 personaler kommunikationskursus med Anne Bahrenscher

4 personaler på legekonference

2 personaler på digitalt kompetenceløft

2 personaler på hjerneskadekursus med Virum hjerneskadecenter

Børnehavepersonale: Børn med særlige behov v/ Psykolog Vera Salicath-Stendorff

Alle har 1. hjælpskursus

Alle har DGI uddannelse

Vi prioriterer fælles kompetenceudvikling hvorfor alle har deltaget i følgende:

Ole Ingstrup: At arbejde med værdier i hverdagen

Suzanne Krogh: Legens funktion og betydning

Pia Thomsen: Sprogtrappen

Charlotte Ingstrup:  Hjernens udvikling og dennes betydning for barnets kønslige udvikling og legeudvikling. Forskelle på piger og drenges lege og måde at relatere sig til hinanden på.

Ann Elisabeth Knudsen: Hjerne, leg og dannelse

Rikke Hallund og Yde Sinding: Billedekunst og Stop motion film

 

Meget flot!

Hvordan tænker I kompetenceudvikling ind i hverdagen og i fremtiden?

Vi vil gerne udvikle os sammen. Vi tror på at ny viden bedst bæres ud i praksis, når vi alle har hørt det samme og er blevet inspireret sammen.

Vi bruger vores tværfaglige forum som undervisere og inspiratorer.

Lederen tager ikke alene på konferencer men inviterer min. 2 pædagoger med, hvor det er relevant.

Vi bruger personalemøder, TF, personaleweekend, afdelingsmøder som ramme omkring udvikling, og inviterer eksterne fagfolk ind efter behov.

KIDS konceptet med den ny tilsynsform har vi bredt ud, så alle personaler får mulighed for at observere og herigennem blive mere skarpe på praksis.

Vi tror på aktionslæring og stiller ofte os selv opgaver at arbejde med i praksis fx omkring den ny styrkede læreplan.

Meget flot!

AMR og AML

 

Har AMR og AML den lovpligtige grunduddannelse?

(Senest 3. mdr. efter valg)

Ja

Har ledelsen den opdaterede uddannelse?

Ja

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

 Intet at bemærke. Meget flot profil på kompetenceudvikling og kompetencer i Børnehuset.

 Vurdering

Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag

 

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med

 

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

 

                                                                                            

                                                                                                                   

 

BØRNS TRIVSEL

Magtanvendelser

 

Antal de sidste 12 mdr.:

1

Børnefremmøde

Procenter:

Ikke fundet.

Er alle 2årige blevet sprogvurderet ud fra sprogtrappen? 

Ja

Sprogvurdering af 3årige –

 

19 treårige

Antal børn i generel indsats, talesproglige færdigheder: 15

Antal børn i generel indsats, førskriftlige færdigheder:

Antal børn i særlig indsats, talesproglige færdigheder:

Antal børn i særlig indsats, førskriftlige færdigheder:

Antal børn i fokuseret indsats, talesproglige færdigheder: 4

Antal børn i fokuseret indsats, førskriftlige færdigheder:

                                                                                                  

Sprogvurdering af 5årige

16 femårige

Antal børn i generel indsats, talesproglige færdigheder: 13

Antal børn i generel indsats, førskriftlige færdigheder: 13

Antal børn i særlig indsats, talesproglige færdigheder: 2

Antal børn i særlig indsats, førskriftlige færdigheder: 1

Antal børn i fokuseret indsats, talesproglige færdigheder:1

Antal børn i fokuseret indsats, førskriftlige færdigheder: 1

Journalisering

Hvilke procedurer har I for journalisering af sagsakter på børnene?:

Alle sagsakter som har løbende relevans arkiveres i sikringsskab og på lederens H-drev. Når sagerne ikke længere har relevans eller barnet udskrives fra institutionen, arkiveres sagen i Acadre.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

Intet at bemærke

 Vurdering

Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag

 

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med

 

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

 

  

2.      DEL  

DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN – DAGTILBUDDETS LÆREPLAN VEDHÆFTES SOM BILAG.

Der henvises til dagtilbuddets egen beskrivelse i den pædagogiske læreplan. 

 

Opsamlende vurdering på den pædagogiske læreplan

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

 Er i gang med at udfylde læreplaner. Har haft en involverende proces. Arbejder videre med udviklingsmål i deres læreplan. Har arbejdet med det pædagogiske grundlag som grundlag. Har taget de forskellige punkter med i praksis i udviklingen den pædagogiske læreplan.

 6 temaer arbejdes der med på de enkelte stuer og temaerne inddrages i aktiviteter.  

Det vurderes at arbejdet med de pædagogiske læreplaner er godt i gang og at Børnehuset Ålsgårde arbejder relevant med de pædagogiske læreplaner. 

 Vurdering

Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag

 

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med

 

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

 

  

                                                                                                                                                                   

EVALUERINGSKULTUR

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med tilsynssamtalen

 Bruger evalueringsskemaer fra EVA. Bruger aktioner i praksis som evalueres sammen. Bruger hverdagsevalueringer.

 Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering

 Det vurderes at praksis omkring evaluering skal fastholdes og udvikles.

Vurdering

Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag

 

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med

 

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde