Praktikbeskrivelse for praktikanter i Børnehuset Ålsgårde

Skal du være praktikant i vores hus, er her en praktikbeskrivelse

 

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Børnehuset Ålsgårde

Adresse:

Orøvej 11, 3140 Ålsgårde

Tlf.:

Børnehaven 4928 4305 / Vuggestuen 4928 4304

E-mailadresse:

Plj08@helsingor.dk

Hjemmesideadresse:

www.aalsgaarde.helsingor.dk

Åbningstider:

Man.-tors. kl. 6.30-17.00   Fre. kl. 6.30-16-30

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

 

Beskrivelse af brugergruppen:

Børn indenfor normalområdet

Antal børn/unge/voksne:

68 børn

Aldersgruppe:

0-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Inklusion, inddragelse, eksperimentering og leg.

Dokumentation, planlægning- og evalueringsredskaber: Praksisfortællinger, billeder, personale- og gruppemøder, digital forældreplatform Tabulex mm.

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Børnehuset Ålsgårde ligger i et villakvarter tæt på skov og strand. Et lille hyggeligt hus med 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegruppe. Traditionel legeplads med legeredskaber.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

Uddannede pædagoger: 6

Lønnet pædagogstuderende: 1

Pædagogmedhjælpere: 5

Dato for sidste revidering:

14-03-19

 

 

 

 

B. Uddannelsesplan

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 

Anbefalet litteratur

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Støtte op om udvikling af livsduelighed.

Fremme barnets udvikling, sundhed, trivsel og læring.

Få øje på barnets kompetencer og dets lyst til at lære.

Inddrage børnene og give plads for selv-og medbestemmelse.

Understøtte barnets alsidige udvikling inden for læreplanstemaerne.

Den studerende kan i sin tilgang til børnene tage begyndende selvstændige beslutninger og handle selvstændigt med begrundelse i en eller flere af ovenstående mål.

Hjemmeside (Suzanne Krogh)

Lad dog børnene selv af Vibeke Bye Jensen - Børn og unge 1/2006

Indlært hjælpeløshed af Lise Ahlmann

Leg for livet - pædagogisk tidsskrift 0-14 tema 2/2015

Kom ind legen af Avenstrup og Hudecek

 

Rambøll: Sprogtrappen

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende har en forståelse for, hvordan man tilrettelægger og analyserer aktiviteter med henblik på at nå omkring læreplanstemaerne.

Den studerende gennemfører i samarbejde med sin praktikvejleder et pædagogisk forløb ud fra ovenstående.

 

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Deltage i personalemøder og afdelingsmøder

Under personale- og gruppemøder bidrager den studerende med refleksioner over egen deltagelse og rolle i pædagogiske forløb.

Pt. arbejder vi på at facilitere nye dokumentations- og evalueringsmetoder

Vejledningstimer

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Vi har måltidspædagogik udover almindelig dannelse, bordskik mv. indarbejdet i vores kultur.

Den studerende bruger gummihandsker ved bleskift og blodtude J

Indlært hjælpeløshed af Lise Ahlmann

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?


C. Uddannelsesplan for 2. og 3. praktikperiode

 

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode

 

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

 

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

 

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 

Anbefalet litteratur:

 

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Støtte op om udvikling af livsduelighed.

Har blik for det enkelte barns behov såvel som for børnegruppens behov som helhed og forstår at imødekomme begge dele.

Understøtter barnets lyst til at lære.

Forstår at skabe tryghed og nærvær i relationen til børnene.

Inviterer børnene til interaktion og optræder inddragende, anerkendende og omsorgsfuldt over for dem (ligeværdighed).

Deltager på Tværfagligt forum.

Deltager på personalemøder og afdelingsmøder og bidrager aktivt til planlægning og evaluering af praksis.

Indgår på lige fod med det faste personale i planlægning, udførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter.

Inkluderer udsatte børn i fællesskaber med de øvrige børn.

Tager selvstændige beslutninger på baggrund af pædagogiske refleksioner.

Arbejder ud fra læreplanstemaerne og støtter op om barnets alsidige udvikling.

Den studerende respektere vores værdier og pædagogiske linje, men forholder sig samtidig reflekterende og undrende if. til praksis.

 

Hjemmeside (Suzanne Krogh)

 

Den ny styrkede læreplan

 

Avenstrup og Hudecek: Kom ind i legen

 

Leg for livet - pædagogisk tidsskrift 0-14 tema 2/2015

 

Lise Ahlmann: Indlært hjælpeløshed

Rambøll: Sprogtrappen

 

 

 

 

 

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Se ovenfor

 

 

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Under personale- og afdelingsmøder bidrager den studerende med refleksioner over egen deltagelse og rolle i pædagogiske forløb, og den studerende tager selvstændigt initiativ if. til at komme med ideer og overvejelser vedr. planlægning og udførelse af aktiviteter og pædagogiske indsatsområder.

Søger børneperspektivet, bruger anerkendende sprogbrug og er tydelig i sin kommunikation med børnene.

Deltager forældresamtaler.

Bruger vores forældreplatform Tabulex som redskab til formidling til forældrene.

Vejledningstimer

 

Pt. arbejder vi på at facilitere nye dokumentations- og evalueringsmetoder

 

 

leg, legeteori og legekulturer

rammesætte børns leg,

Etablere og selv deltage i legeværksteder.

Følge børnenes spor og understøtte deres selvforvaltede lege.

Gøre plads for børnenes initiativer og medbestemmelse.

Inddrage børnenes ønsker og perspektiver.

 

Suzanne Krogh (se hjemmeside)

Avenstrup og Hudecek: Kom ind i legen

Leg for livet - pædagogisk tidsskrift 0-14 tema 2/2015

 

 

kropslig, kreativ, musisk og

æstetisk læring og udfoldelse i

pædagogisk praksis

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Deltage aktivt i planlægning, udførelse og evaluering af de aktiviteter vi laver i forlængelse af læreplanstemaerne.

Følge børnenes spor, gribe de ting de viser interesse for og bruge disse som udgangspunkt for planlagte og impulsive lege og aktiviteter.

 

 

 

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse

Vi har måltidspædagogik udover almindelig dannelse, bordskik mv. indarbejdet i vores kultur.

Den studerende bruger gummihandsker ved bleskift og blodtude J

 

 

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

 

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?