Praktikbeskrivelse for praktikanter

Skal du være praktikant i vores hus, er her en praktikbeskrivelse

 

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

 

Institutionens navn:

Børnehuset Ålsgårde

Adresse:

Orøvej 11, 3140 Ålsgårde

Tlf.:

4928 4305

E-mailadresse:

Plj08@helsingor.dk

Hjemmesideadresse:

bornehusetaalsgaarde.helsingorkommune.dk

Åbningstider:

 Man.-tors.: 6.30-17.00 Fre.: 6.30-16.30

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Dagtilbud

Beskrivelse af brugergruppen:

Børn indenfor normalområdet

Antal børn/unge/voksne:

51 børn

Aldersgruppe:

0-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Legepædagogisk tilgang

Inklusion, inddragelse, eksperimentering og leg

Dokumentation, planlægning- og evalueringsredskaber: Praksisfortællinger, billeder, personale- og gruppemøder, dagsedler og SMTTE-modellen

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Børnehuset Ålsgårde ligger i et villakvarter tæt på skov og strand. Et lille hyggeligt hus med 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe. Traditionel legeplads med legeredskaber.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

1 leder, 6 pædagoger, 3 medhjælpere og 1 køkkenassistent

Dato for sidste revidering:

19.06.2017

 

B. Uddannelsesplan

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? 

Anbefalet litteratur

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Støtte op om udvikling af livsduelighed.

Fremme barnets udvikling, sundhed, trivsel og læring.

Støtte den alsidige læring og give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar.

Understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Understøtte udvikling indenfor de 6 læreplanstemaer.

 

Den studerende kan i sin tilgang til børnene tage (begyndende) selvstændige beslutninger og handle selvstændigt med begrundelse i en eller flere af ovenstående mål

Hjemmeside

 

Målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

Målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende kan bruge en SMTTE-model til planlægning og evaluering af en  aktivitet. Derudover har den studerende en forståelse for, hvordan man tilrettelægger og analyserer aktiviteter med henblik på at nå omkring omkring de 6 læreplanstemaer.

 

Den studerende gennemfører i samarbejde med sin praktikvejleder et pædagogisk forløb ud fra ovenstående.

SMTTE-model

Hjemmeside

Oplæg ved Suzanne Krogh cand.psyk.

0-14 Tema 2/2015: Leg for livet

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

SMTTE-model

Personalemøder og gruppemøder

Vejledningstimer

Dagsedler/ tavlen

 

Under personale- og gruppemøder bidrager den studerende med refleksioner over egen deltagelse og rolle i pædagogiske forløb.

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Vi har endnu ikke en måltidspædagogik udover almindelig dannelse, bordskik mv. indarbejdet i vores kultur ad åre.

 

 

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Vejledertimer 1 gang ugentligt.

Den tages op i vejledningstimerne.