Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme på besøg.

Skal dit barn gå hos os? 

Skriv dit barn op

Børnehaven

Grøn stue: 49 28 43 05

Blå stue: 49 28 43 06

Vuggestuen

Gul stue: 49 28 43 04

Rød stue: 49 28 43 07

Leder: Pia Lykke Johansson
Mobil: 49 28 43 19
Mail: plj08@helsingor.dk

Adresse

Orøvej 11
3140 Ålsgårde

Find os på Google Maps

Åbningstider og lukkedage

Mandag-torsdag
Kl. 6.30 - 17.00

Fredag
Kl. 6.30 - 16.30

Få oplysninger om lukkedage

Praktikbeskrivelse

Skal du være praktikant i vores hus, er her en praktikbeskrivelse.

Institutionens navn:

Børnehuset Ålsgårde

Adresse:

Orøvej 11
3140 Ålsgårde

Tlf.:

Børnehaven: 49 28 43 05
Vuggestuen: 49 28 43 04

E-mailadresse:

Plj08@helsingor.dk

Hjemmeside adresse:

aalsgaarde.helsingor.dk

Åbningstider:

Man.-tors. kl. 6.30-17.00
Fre. kl. 6.30-16.30

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

Dagtilbudspædagogik

 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Beskrivelse af brugergruppen:

Børn indenfor normalområdet

Antal børn/unge/voksne:

68 børn

Aldersgruppe:

0-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Inklusion, inddragelse, eksperimentering og leg.

Dokumentation, planlægning- og evalueringsredskaber: Praksisfortællinger, billeder, personale- og gruppemøder, digital forældreplatform Tabulex mm.

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet).

Børnehuset Ålsgårde ligger i et villakvarter tæt på skov og strand. Et lille hyggeligt hus med 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegruppe. Traditionel legeplads med legeredskaber.

Ansatte:

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

Uddannede pædagoger: 6

Lønnet pædagogstuderende: 1

Pædagogmedhjælpere: 5

Dato for sidste revidering:

14.03-19

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål:

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål:

Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer, såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål:

Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 • Støtte op om udvikling af livsduelighed
 • Fremme barnets udvikling, sundhed, trivsel og læring
 • Få øje på barnets kompetencer og dets lyst til at lære
 • Inddrage børnene og give plads for selv-og medbestemmelse
 • Understøtte barnets alsidige udvikling inden for læreplanstemaerne
 • Den studerende kan i sin tilgang til børnene tage begyndende selvstændige beslutninger og handle selvstændigt med begrundelse i en eller flere af ovenstående mål
 • Den studerende har en forståelse for, hvordan man tilrettelægger og analyserer aktiviteter med henblik på at nå omkring læreplanstemaerne
 • Den studerende gennemfører i samarbejde med sin praktikvejleder et pædagogisk forløb ud fra ovenstående
 • Deltage i personalemøder og afdelingsmøder
 • Under personale- og gruppemøder bidrager den studerende med refleksioner over egen deltagelse og rolle i pædagogiske forløb
 • Pt. arbejder vi på at facilitere nye dokumentations- og evalueringsmetoder
 • Vejledningstimer
 • Vi har måltidspædagogik udover almindelig dannelse, bordskik mv. indarbejdet i vores kultur
 • Den studerende bruger gummihandsker ved bleskift og blodtude J

Anbefalet litteratur

 • Suzanne Krogh (se hjemmeside)
 • Lad dog børnene selv af Vibeke Bye Jensen - Børn og unge 1/2006
 • Avenstrup og Hudecek: Kom ind i legen
 • Leg for livet - pædagogisk tidsskrift 0-14 tema 2/2015
 • Lise Ahlmann: Indlært hjælpeløshed
 • Rambøll: Sprogtrappen

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Uddannelsesplan for specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområdet:

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål:

Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål:

Den studerende har viden om det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, dialog og professionel kommunikation, leg, legeteori og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Færdighedsmål:

Den studerende kan tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 • Støtte op om udvikling af livsduelighed
 • Har blik for det enkelte barns behov såvel som for børnegruppens behov som helhed og forstår at imødekomme begge dele
 • Understøtter barnets lyst til at lære
 • Forstår at skabe tryghed og nærvær i relationen til børnene
 • Inviterer børnene til interaktion og optræder inddragende, anerkendende og omsorgsfuldt over for dem (ligeværdighed)
 • Deltager på Tværfagligt forum
 • Deltager på personalemøder og afdelingsmøder og bidrager aktivt til planlægning og evaluering af praksis
 • Indgår på lige fod med det faste personale i planlægning, udførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter
 • Inkluderer udsatte børn i fællesskaber med de øvrige børn
 • Tager selvstændige beslutninger på baggrund af pædagogiske refleksioner
 • Arbejder ud fra læreplanstemaerne og støtter op om barnets alsidige udvikling
 • Den studerende respektere vores værdier og pædagogiske linje, men forholder sig samtidig reflekterende og undrende if. til praksis
 • Under personale- og afdelingsmøder bidrager den studerende med refleksioner over egen deltagelse og rolle i pædagogiske forløb, og den studerende tager selvstændigt initiativ if. til at komme med ideer og overvejelser vedr. planlægning og udførelse af aktiviteter og pædagogiske indsatsområder
 • Søger børneperspektivet, bruger anerkendende sprogbrug og er tydelig i sin kommunikation med børnene
 • Deltager forældresamtaler
 • Bruger vores forældreplatform Tabulex som redskab til formidling til forældrene
 • Vejledningstimer
 • Pt. arbejder vi på at facilitere nye dokumentations- og evalueringsmetoder
 • Etablere og selv deltage i legeværksteder
 • Følge børnenes spor og understøtte deres selvforvaltede lege
 • Gøre plads for børnenes initiativer og medbestemmelse
 • Inddrage børnenes ønsker og perspektiver
 • Deltage aktivt i planlægning, udførelse og evaluering af de aktiviteter vi laver i forlængelse af læreplanstemaerne
 • Følge børnenes spor, gribe de ting de viser interesse for og bruge disse som udgangspunkt for planlagte og impulsive lege og aktiviteter
 • Vi har måltidspædagogik udover almindelig dannelse, bordskik mv. indarbejdet i vores kultur
 • Den studerende bruger gummihandsker ved bleskift og blodtude J

Anbefalet litteratur:

 • Suzanne Krogh (se hjemmeside)
 • Den ny styrkede læreplan
 • Avenstrup og Hudecek: Kom ind i legen
 • Leg for livet - pædagogisk tidsskrift 0-14 tema 2/2015
 • Lise Ahlmann: Indlært hjælpeløshed
 • Rambøll: Sprogtrappen

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?